Nhiều sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng trụ sở Vietcombank Tower

Nhiều sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng trụ sở Vietcombank Tower

Theo đó, sau khi tiến hành thanh tra tại Cty Liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday – Benthanh, Bộ Xây dựng đưa ra kết luận về việc Chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh dự án theo Quyết định số 02A/2012/QĐ-HĐQT nhưng chưa phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở, để xảy ra tình trạng một số hạng mục công trình được cấp phép xây dựng và thi công chưa phù hợp với thiết kế cơ sở dự án năm 2010 như: Thay đổi chiều cao các tầng, vị trí kho chứa nhiên liệu và phòng bơm dầu tại hầm B1, lỗ thông tầng tại tầng 6, là vi phạm quy định của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP. Trách nhiệm này thuộc về chủ đầu tư dự án thời kỳ năm 2012.

Ngoài ra, về hồ sơ thiết kế xây dựng công trình, thì đối với thiết kế kỹ thuật được phê duyệt vào tháng 8/2011, không có thuyết minh thiết kế là vi phạm quy định của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP và không có kết quả thẩm định thiết kế của chủ đầu tư, là vi phạm quy định của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

Bản vẽ thiết kế của hạng mục kết cấu phần thân thiếu tên, chữ ký chủ trì thiết kế và bản vẽ thiết kế của hạng mục kiến trúc phần thân thiếu tên, chữ ký chủ nhiệm thiết kế, là vi phạm quy định Nghị định số 209/2004/NĐ-CP.

Còn đối với thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt tháng 6/2012 thì một số bản vẽ thiết kế của hạng mục kết cấu, kiến trúc phần thân, hệ thống điện, PCCC, điều hòa không khí và thông gió thiếu tên, chữ ký chủ nhiệm thiết kế, là vi phạm quy định của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP; Mẫu dấu phê duyệt của chủ đầu tư trong bản vẽ thiết kế kiến trúc, kết cấu phần thân còn thiếu thông tin về họ tên, chức vụ của người ký xác nhận là vi phạm quy định của Thông tư số 27/2009/TT-BXD.

Trách nhiệm đối với hồ sơ thiết kế thuộc chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, về việc quản lý hồ sơ chất lượng thi công xây dựng công trình, qua quá trình thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra các sai phạm như: không có hồ sơ xuất xứ, chứng nhận chất lượng, chứng nhận hợp quy của một số vật liệu, thiết bị lắp đặt phần ngầm, kết cấu, kiến trúc phần thân và hoàn thiện, là vi phạm quy định của Thông tư số 27/2009/TT-BXD; Thông tư số 10/2013/TT-BXD; QCVN 4:2009/BKHCN; QCVN 16-5:2011/BXD;QCVN 7:2011/BKHCN;QCVN 16:2014/BXD.

Một số quyển nhật ký thi công xây dựng của hạng mục kết cấu và cơ điện: không có ghi chép danh sách cán bộ kỹ thuật cảu đơn vị giám sát thi công; không có xác nhận của chủ đầu tư; không đánh số trang; thiếu dấu giáp lai; một số ngày làm việc không ghi chép tình hình công việc trên công trường, là vi phạm quy định của Thông tư số 27/2009/TT-BXD và Thông tư số 10/2013/TT-BXD.

Một số biên bản nghiệm thu công việc xây dựng của hạng mục cọc barrette, tường vây, kết cấu phần ngầm, phần thân và hoàn thiện: thiếu nội dung kết luận nghiệm thu là vi phạm quy định của Nghị định số 49/2008/NĐ-CP và Thông tư số 10/2013/TT-BXD.

Một số bản vẽ hoàn công của hạng mục kết cấu, kiến trúc và lắp đặt thiết bị: không có thông tin về thời gian lập, họ tên, chức vụ người đại diện pháp luật của nhà thầu và của đơn vị tư vấn giám sát thi công, là vi phạm quy định Thông tư số 27/2009/TT-BXD và Thông tư số 10/2013/TT-BXD.

Về vấn đề này, trách nhiệm đối với hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng thuộc chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát thi công và các nhà thầu thi công từng thời kỳ.

Về điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia dự án, kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng cũng chỉ rõ: một số cán bộ thiếu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công ký xác nhận hồ sơ nghiệm thu chất lượng của một số hạng mục công trình; Hồ sơ năng lực của một số đơn vị tư vấn lập dự án, lập và thẩm tra hồ sơ thiết kế: không có tài liệu chứng minh điều kiện năng lực chủ nhiệm lập dự án, số lượng kỹ sư, kiến trúc sư có chuyên ngành phù hợp và tài liệu chứng minh đã thực hiện những công trình cùng loại, là vi phạm quy định của Nghị định số 12/2009/TT-BXD và Thông tư số 10/2013/TT-BXD. Trách nhiệm đối với điều kiện năng lực hoạt động xây dựng thuộc chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân tham gia tư vấn từng thời kỳ.

Từ những sai phạm được chỉ rõ ở trên, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Cty liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday – Benthanh: Rà soát, tập hợp và lưu trữ hồ sơ khảo sát, thiết kế, hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng và hồ sơ năng lực còn thiếu theo quy định.

Khắc phục những thiếu sót của hồ sơ thiết kế, nhật ký thi công xây dựng công trình, biên bản nghiệm thu công việc và hồ sơ hoàn công một số hạng mục công trình.

Nghiêm túc kiểm điểm việc không điều chỉnh thiết kế cơ sở năm 2010, không để cán bộ tư vấn chưa đủ điều kiện năng lực ký xác nhận hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

Thanh tra Bộ Xây dựng cũng đề nghị Cty liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday- Benthanh báo cáo kết quả thực hiện những yêu cầu theo như kết luận thanh tra cho cơ quan này sau 60 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định.

Đối tác khách hàng
Copyright@2017 THIÊN ANH | designed by Viet Wave